KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2013/3-4. szám

 

A tartalomhoz >>


DOI: 10.20520/Jel-Kep.2013.3-4.4

Jurecska Laura

TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM DIALÓGUSÁRÓL

 

1. Tudomány és társadalom viszonya

A társadalom általában tiszteli a tudósokat és érdeklődést mutat a tudomány eredményei iránt. A Tudástársadalom Alapítvány 2004 áprilisában végzett felmérése szerint az orvos, a tudós és a tanár a három legmegbecsültebb foglalkozás Magyarországon. A megkérdezettek több, mint 60%-a gondolja úgy, hogy a tudomány művelése egy elismerésre méltó hivatás, ugyanez az arány az Európai Unió egészét tekintve alig haladja meg a 40%-ot. A tudomány elismertségét támasztja alá a Medián 2006. novemberi felmérése is, melyben arra keresték a választ, hogy az emberek mennyire bíznak az egyes intézményekben. A 4-es skálán 3,09-es eredményt ért el a Magyar Tudományos Akadémia és ezzel az eredményével a felsorolt intézmények közül a legjobb bizalmi indexet mondhatja magáénak.

Szintén közvélemény-kutatásokból tudható, hogy a magyarokat az átlagosnál jobban érdeklik a tudományos eredmények: míg az EU-15-ök esetében a megkérdezettek 45%-a nyilatkozott úgy, hogy kíváncsi a tudomány legújabb vívmányaira, addig hazánkban 53% felelt igennel erre a kérdésre (Gallup, EUROBAROMETER felmérés, 2002. október-november). Érdekesség, hogy a magyarok ugyan érdeklődnek, de nem tartják magukat jól informáltnak, míg az Európai Unió egészének eredményei azt mutatják, hogy többen tartják magukat tájékozottnak a tudomány-technika témakörében, mint ahányan érdeklődnek a terület iránt. Az Eurobarométer adatai szerint a társadalom 95%-a szerint a tudományos eredmények növelik a következő generációk életminőségét, azaz alapvetően egy pozitív kép él bennük (1. ábra).

 

1. ábra

A "Növeli-e a tudomány a következő generációk életminőségét?" kérdésre adott egyetértő válaszok aránya Európa egyes országaiban

 

A tudomány kedvező megítélése és a társadalom "kíváncsisága" felveti a következő kérdést. Kinek a feladata felhívni a figyelmet a tudomány eredményeinek kockázataira? A Tudástársadalom Alapítvány országos reprezentatív mintán végzett 2004. áprilisi felmérése ezt elsősorban a kutatók felelősségének tartja, de a kormánytól, a társadalomtudósoktól és az etikusoktól is elvárja ezt.

Milyen tényezők nehezítik a tudomány médiában való megjelenését? Egyrészt a tudósok számára provokálóak a professzionális médiajelenlét követelményei, de a médiaipar számára is provokáló az önértékkel bíró, önmagában is tekintélyes és értékelvű tudomány megemészthetetlensége.

A tudományhoz köthető kommunikációs viszonyokat dolgozza fel a 2. ábra, amely bemutatja, hogyan hat a tudomány belső kommunikációja a döntéshozók és finanszírozók, valamint a laikus közönség tudományképére és a kettő között hogyan teremt kapcsolatot a mediatizáltság.

 

2. ábra

Kommunikációs viszonyok, tudományképek (Forrás: Fábri György, 2008)

 

Az MTA Szociológiai Intézetében, Tamás Pál vezetésével készült kutatás több aspektusból megvizsgálta a társadalomban a tudományról élő képet, a következő témaköröket dolgozták fel:

> kutatókról alkotott kép,

> a technika szerepe az életkörülmények javításában,

> vélemények a következő 25 évben megoldható problémákról,

> a kutatás pénzügyi támogatása,

> Magyarország helye a tudományos versenyben,

> a magyar tudomány helyzete,

> érdeklődés a médiában megjelent tudományos témák iránt,

> az információs források megbízhatósága.

Vizsgálatuk megerősítette azt a feltételezést, hogy a közvéleményben nagyon pozitív kép él a tudományról és a tudósokról. A megkérdezettek 84%-a a mindenkori kormány által feltétlenül támogatandó területnek ítéli a tudományt, a válaszadók egyharmada szerint a hazai tudományos teljesítmény kiváló. A többsége a külföldön élő magyar származású tudósokat is a magyar tudomány részének tekinti. A tudománnyal szemben támasztott elvárásokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy komoly eredményeket várnak a magyar tudósoktól, például az egyén életét közvetlenül is befolyásoló kutatásokban (élettudományok). 82% szerint a tudomány jelentős mértékben hozzájárul a nemzet boldogulásához; az 1. ábrán tárgyalt felméréshez hasonlóan a megkérdezettek 88%-a szerint a tudomány jelentős mértékben hozzájárul az életszínvonal javulásához; 72% szerint a legtöbb problémát meg lehetne oldani több és jobb technika segítségével. (Utóbbi vélekedés azonban leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű, községekben élő lakosság körében jellemző, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül csak 34% hiszi azt, hogy elegendő idő és pénzt segítségével a tudósok szinte minden problémát meg tudnak oldani).

A felmérés eredményeiből az is kiolvasható, hogy a médiaiból kapott információkat sokkal kevésbé tartják megbízhatónak, mint a tudósoktól, a tudományos intézményektől közvetlenül kapott információt. Szükség van tehát olyan kutatókra, akik tudománykommunikátorként is fellépnek (3. ábra).

 

3. ábra

A kutatók, tudomány-menedzserek és tudománykommunikátorok szerepének megoszlása
(forrás: Fábri György, 2008)

 

2. Tudomány és társadalom párbeszédének rövid története

"A kutatáshoz nagyon sokféle információ kell; megengedhetetlen luxus lenne kihagyni a társadalmat, amely egyre több tudással rendelkezik ahhoz, hogy maga is részese legyen az új tudás előállításának." - fogalmaz Mosoniné Fried Judit egyik tanulmányában. A tudomány és társadalom dialógusának kezdetét az 1960-as évek Amerikájában kell keresnünk, ahol technológiai hatáselemzés (technology assessment) fejlődött ki a tudományos-technikai döntések hatáselemzésére, egyúttal a kockázatok csökkentésének tudományos vizsgálatára. Mintegy két évtizedig a technológiai hatáselemzés csupán előrejelző szerepet töltött be, a nyolcvanas évektől azonban konstruktív jelleget öltött. A technológiai hatáselemzés előnyei:

> hogy képes az információs bázis kiszélesítésére, vagyis olyan veszélyekre és kockázatokra hívja fel a figyelmet, amiket a tudomány a saját berkein belül maradva nem lenne képes érzékelni,

> a tudomány és közvélemény kommunikációja során mindkét fél újabb ismeretekkel gazdagodik,

> a társadalom, annak hatására, hogy bevonódik a hatáselemzés folyamatába, egyre nyitottabbá válik.

Baldwin szerint a társadalom egyre inkább reflektálni képes a tudomány eredményeire. Az "interactive social science" korában a laikusok már nem várják meg, hogy a tudomány megszólítsa őket, hanem ők maguk kezdeményeznek párbeszédet.


3. Modellek tudomány és társadalom kommunikációjának leírására

Az ún. deficit modell (4. ábra) abból az alapproblémából indul ki, hogy az emberek nem értik, illetve félreértik a tudományt, a tudósok kommunikációs képessége pedig nem kielégítő. A modell a társadalom tudományosságra oktatásában-nevelésében látja a megoldást, valamint abban, hogy meg kell erősíteni a tudomány PR tevékenységét. A deficit modell szerint a tudományos tudás feladata a kontroll és az előrejelzés, az esetleges bizonytalanság pedig a tudósok magánügye. Az elmélet az ún. "laikus" tudás értéktelen. A deficit modell "eltereli a figyelmet" a tudományos intézmények és termékeik tulajdonlásának és kontrolljának, valamint az ebben megtestesülő társadalmi víziónak a kérdéseiről.

A kontextusmodell (4. ábra) figyelembe veszi, hogy tudomány és a nyilvánosság viszonya a mindennapok kontextusához köthető, csupán abban értelmezhető. Az állampolgárok általában etikai, környezetvédelmi kérdések, esetleg konkrét döntéshozatali problémák témaköreiben igényelik tudományos ismereteket.

 

4. ábra

A deficit modell (balra) és a kontextus modell (jobbra) szemléltetése (Forrás: Zemplén Á. Gábor, 2011)

 

A demokratikus modell a tudománnyal, mint intézménnyel szembeni bizalomhiányt tekinti alapproblémának és olyan mechanizmusokban látja a megoldást, ahol a társadalmi szereplők részvételét garantálják. Abból indul ki, hogy a tudományos tudás struktúrája társadalmi és kulturális előfeltevéseket tükröz. A deficit modellel ellentétben a demokratikus modellt vallók szerint a bizonytalanságok a nyilvánosságra is tartoznak, a helyi "laikus" tudás pedig értékes. A modell legfőbb üzenete, hogy a tudomány megértése legalább annyira a tudomány intézményi formáihoz fűződő tapasztalatok, értékítéletek és értelmezések függvénye, mint a kognitív elemek elsajátításáé. A tudomány és társadalom párbeszédének célja az, hogy megszüntesse a tudásformák hierarchiáját, s helyette a különféle tudások együttműködését, szinergiáját mozdítsa elő.


4. A társadalom tudományban való részvételének szintjei és formái

A társadalom elkötelezése, bevonása történhet oktatás és tájékoztatás útján, kezdeményezhető konzultáció és párbeszéd (vita). A konzultáció lehet mindenki számára nyitott, lehet célzott (pl. kérdőívezés, interjúzás, fókuszcsoportos kutatás). A párbeszédben részt vehetnek a helyi érintettek, a szakmai érintettek (mediáció, érintett párbeszéd) és konszenzus konferencia keretében az állampolgárok és szakértők csoportjai.

 

5. ábra

A társadalom bevonása a tudományba

 

A konszenzus konferencia a technológiaértékelés olyan módszere, amelyben egy "laikus" civil panel és egy szakmai panel találkozik és interakcióba lép egymással. Célja, hogy a civilek a vizsgált technológiai fejlesztés ellentmondásos hatásaival szembesülve kialakítsák saját álláspontjukat a fejlesztés kívánatos és nem kívánatos irányairól. A konszenzus konferencia Dániából indult, ott ma is nagyon elterjedt formája a dialógusnak.

 

6. ábra

Részvételi döntési technikákat összegző ábra (Matolay Réka és Pataki György nyomán)

 

 

7. ábra
A konszenzus konferencia folyamatábrája

 

A "science shop" olyan jellemzően egyetemi szervezeti egység, amely a társadalmilag hátrányosabb helyzetű csoportok számára teszi elérhetővé a tudományos tudást. Célja, hogy az egyetemi kutatásban megtestesülő szellemi tőkéhez igazságosabb hozzáférést biztosítson. Abban különbözik minden egyéb tudásátadási mechanizmusoktól, hogy a helyi közösségek kutatási igényeit, szakértő- és tudás-szükségletét szolgálja ki, további jellemzője, hogy a tudományos kutatást sokféle kutatóműhelyben és többféle diszciplínában végzik.

A részvételi akciókutatás egy, a társadalmi rendszerek változási folyamataira kidolgozott, ciklikusan ismétlődő eljárás. Négy szakasza van: a tényfeltárás, a helyzetelemzés, az értékelés és a beavatkozás. Az akciókutatás nem köthető egyetlen diszciplínához sem, ez egy kutatási megközelítés. Céljai között szerepel az elmélet és gyakorlat közti szakadék áthidalása. A közösség tagjai és a kutatók a probléma azonosításától az eredmények értékeléséig együtt dolgoznak. A részvételi folyamat integratív, interdiszciplináris jellegű, amelyben a helyi és a szakértői tudások ötvöződnek.

A közösségi tanulás (service learning) tantárgyi keretben szervezett pedagógiai módszer és tanulási folyamat, amely összekapcsolja a cselekvő, érzelmileg aktív tanulást (a tantermen kívüli tapasztalatot) a (tantermi) kritikai elemzéssel. A közösségi tanulás az adott közösség konkrét problémájára irányul, segíti annak mélyebb megértését, az állampolgári felelősségvállalás szellemét, illetve erősíti a közösségi problémák iránti érzékenységet.

A jövőkereső, másnéven forgatókönyv-műhely olyan keret, amely lehetővé teszi, hogy laikus állampolgárok és más érdekeltek (tudósok, szakértők, politikusok, üzletemberek) véleményt cseréljenek, közös nézőpontot fogalmazzanak meg és megtervezzék tennivalóikat. A tanácskozást megelőzően több műszaki, szervezési, társadalmi szempontból eltérő forgatókönyv is készül, alternatív megoldási javaslatokkal. A résztvevőknek nem a jó forgatókönyvet kell megtalálnia, hanem a meglévők alapján kell összeállítaniuk egy saját változatot.

Az ún. állampolgári tanács (citizens' jury) az 1970-es évek óta használt módszer. Általában akkor alkalmazzák, mikor egy tervezett program bevezetését megelőzően szeretnék annak társadalmi elfogadottságát felmérni.

Az elektronikus tanácskozás az internet használatára épülő módszer.


5. Public Understanding of Science (PUS)

A PUS-t maga a tudományos közösség hívta életre, azért, hogy a közvélemény minél többet tudjon tudományos és technológiai kérdésekről, illetve megnövekedjen a bizalma a tudomány és annak képviselői iránt. A PUS képviselői szerint nem elég csupán hatékonyabb ismeretterjesztésre törekedni, jobb újságcikkek megjelenésére koncentrálni. Ahhoz, hogy a tudomány elnyerje és visszanyerje a társadalom bizalmát, mélyebb, strukturális változtatásokra van szükség: interaktív kapcsolatrendszert kell kialakítani a tudományos közösség és a társadalom tagjai között. Lehetőséget kell adni a legszélesebb értelemben vett dialógusra még akkor is, ha ez időigényes, és nem mindig kecsegtet látványos sikerekkel.

A Public Understand of Science képviselői szerint az szakértőknek kerülniük kell az olyan viselkedést, amellyel azt sugallják, hogy a tudományos tudás megkérdőjelezhetetlen, a laikusok nem értenének semmihez. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy számtalan olyan kulturális, politikai és egyéb tényező van, amely befolyásolja a tudomány és a társadalom kapcsolatát.

A PUS egyébként megfelel a demokratikus modell követelményeinek, vagyis egyenlő félként bánik a kutatóval és a laikussal, előfeltételként szabja a két fél közötti párbeszédet. A legfontosabbnak a nyílt, konstruktív vitát tartja. Figyelembe veszi a tudás korlátait csakúgy, mint azt a tényt, hogy tudósok is gyakran képviselnek egymásnak ellentmondó nézeteket. Fontos hangsúlyozni, hogy a PUS nem a tudományellenes mozgalmak miatt jőtt létre, hanem a jogosan felmerülő kétségek és kérdőjelek hívták életre.

 

IRODALOM

Baldwin, S. et al.: Interactive Social Science in Practice: New Approaches to the Production of Knowledge and Their Implications. Science And Public Policy, 2000, 27.

Fábri Gy.: Tudományos kommunikáció: a professzionalizmus haszna és korlátai (előadás, MTA, "Tudománykommunikáció és kutatásmenedzsment", Budapest, 2008. április)

Matolay R. - Pataki Gy. Részvételi döntési technikák. In: Esse et al, Döntési technikák, BCE Döntéselmélet Tanszék, 2008.

Mosoniné F. J. és mtsai: Tudomány és társadalom: konstruktív párbeszéd, Világosság, 2003/9-10. pp. 9.-22.

Pataki Gy.: Tudomány és társadalom: részvétel és kommunikáció (előadás, MTA, "Tudománykommunikáció és kutatásmenedzsment", Budapest, 2008. március)

Zemplén Á. G.: Nyomjuk a PUS-t, de mi is az? http://mindentudas.hu/metavita/tudomany-es-kommunikacio/item/2120-a-nyilv%C3%A1noss%C3%A1g-tudom%C3%A1nyk%C3%A9pe.html (Utolsó hozzáférés: 2011. 06.05.)

 

 

 


A tartalomhoz >>